8. Sınıf Osmanlı Devletini Kurtarma Çalışmaları Islahatlar

DEVLETİ KURTARMA ÇABALARI

          Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü ve batışını hazırlayan sebepler özellikle 19. yy da kendisini daha çok göstermiş buna karşılık aydın kuşağın tesiriyle devlet idaresi ile ilgili ıslahatlara yönelinmiş ve çeşitli fikir akımları da ortaya çıkmıştır.

TANZİMAT ÖNCESİ ISLAHAT HAREKETLERİ

          Osmanlı İmparatorluğu 17. yy başlarından itibaren uğradığı devamlı yenilgiler karşısında batının üstünlüğünü görmeye başlamıştır. Ancak bu batıya karşı koyma endişesi ile başlamış batıya ancak batının silahları ile karşı konulabileceği sonucuna varılmıştır. XVII. YY ıslahatları imparatorluğun saygınlığı ve otoritesini askeri tedbirlerle tekrar sağlamaya yönelik iken XVIII. yy ıslahatları devleti gerilemeden kurtarmak için Avrupa ya özgü askeri teşkilatların kurulması ve gelişmesini hedeflemişti. Görüldüğü gibi sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda herhangi ciddi bir yenilik söz konusu değildir. Oysa Osmanlı ayakta durabilmek için Avrupa’daki olayların yakın takipçisi olmak zorundaydı. Milliyetçilik akımı, bilim ve teknikte gelişme sanayileşme Osmanlı imparatorluğunu her geçen gün zor duruma sokuyordu. Geçte olsa bunun farkına varan Osmanlı’nın XIX. yy da meydana getirdiği ıslahat hareketleri “demokratikleşme ve batılılaşma “ yolunda olmuştur.

     Arnold Toynbee’ ye göre batı yaşamını bir bütün olarak benimsemeden batının askeri tekniğini etkili bir biçimde elde etmek mümkün değildi.

     Osmanlı devlet adamları yenilginin nedenlerini basit bir şekilde askeri alanda aramışlardı.

III. SELİM ISLAHATLARI

          Batıyı örnek alan ıslahat teşebbüsleri XVIII. yy’ n yarısında askeri alanda başlamış ve yüzyıl boyunca tekrarlanmıştı. Bunların en önemlisi III. Selim devrinde Yeniçeri yerine “Nizam-ı Cedit” i kurma teşebbüsüdür.

     NİZAM-I CEDİT İKİ ANLAMDA KULLANILIR: Dar anlamda III. Selim devrinde Avrupa usulü asker yetiştirmek amacı ile kurulan talimli asker ocağıdır. Geniş anlamda ise III. Selim’in Avrupa medeniyetine ortak olmak için yaptığı yenilik hareketlerinin bütünüdür.

Bu dönemde savaş tekniği kurumlarının düzenlenmesi, eğitim ve öğretimde yenilikler Örneğin: Deniz okulu ( Mühendishane-i Bahriy-i Hümayun) ve topçu okulu (Mühendishane-i Berri-i Hümayun) gibi batı tesirlerinin sızmasını da kolaylaştırmıştır.

     Ancak ıslahata imkan verecek zihniyet mevcut olmadığından gayretler boşa gitmiş ve teşebbüsler yeniçeri sınıfı ile ulema sınıfının karşı koymaları ile başarısız olmuştur.

II. MAHMUT ISLAHATLARI

          II.  Mahmut Padişah otoritesinin tartışmasız yürütülmesine yardım eder düşüncesiyle batının kurallarını ve kurumlarını anlamanın gereğine inanmıştı. Osmanlı imparatorluğunda ilk önemli ıslahat 1826 da yeniçerilerin tavsiyesi olmuştur. Ayrıca askeri alandaki ıslahatların kifayetsizliği takdir edilerek ıslahat siyasi idare kurumlarına da yansımıştır. Eğitim, sağlık, bayındırlık alanlarında hizmetlere girişilmiştir.

     Avrupa ile kültür temasları sıklaştırılmış, Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir. Harbiye ve tıbbiye gibi önemli yüksek okullar ile posta idaresi bu devrede kurulmuştur. Kıyafette önemsizde olsa değişiklik yapılmıştır. Tanzimat fikri hazırlığı da bu dönemde olmuştur.

8. Sınıf Osmanlı Devletini Kurtarma Çalışmaları Islahatlar YAPILAN YORUMLAR