şişli escort bayan - izmir escort bayan - porno video - seks hikaye - beylikduzu escort

Ya İstiklal Ya Ölüm Tema Özeti – Ders Notları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Ya İstiklal Ya Ölüm” temasının özetinin olduğu bir çalışma sayfası.

ÜNİTE 3:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM    

                           KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞININ ASKERİ STRATEJİSİ

 • Önce Erzurum’da bulunan XV. kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa aracılığıyla doğudaki Ermeni işgalini sona erdir­mek
 • Güney cephesinde Fransızlara karşı düzenli birliklerle savaş­ma imkanı olmadığından milis kuvvetleriyle bölgenin kurtulu­şunu sağlamak
 • Kurtuluş savaşının kaderini belirleyecek olan Batı cephesin­de Yunanlılara karşı önce savunma savaşı yaparak oyala­mak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra taarruz ederek düş­manı yurttan atmak
 • Doğu Trakya’ya boğazlar işgal altında olduğundan yardım göndermek mümkün olmadığı için kendi imkanlarıyla kurtul­masını sağlamak

A- DOĞU CEPHESİ

Ermeni Meselesi

 • Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine “millet—i sadıka” denilmiştir.
 • Fransız ihtilalinin etkisi ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları sonucu XIX. yy’ın sonlarına doğru Ermeniler bağımsız olma fikrine sahip olmuşlardır.
 • Ermeni meselesi ilk kez Berlin Antlaşması’nda (1878) günde­me gelmiştir. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti’nden Doğu Anadolu’da Ermeniler lehine ıslahatlar yapması istenmiştir.
 • Sultan II. Abdülhamit Ermenilerin bağımsız olmalarını sağla­yacak olan bu ıslahatları uygulamamıştır.

I. Dünya Savaşı‘nda Ermeni Sorunu ve Tehcir Kanunu

 • Ruslar I. Dünya Savaşı’nda Kafkas cephesinde Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bölgedeki Türkleri katlettirdiler.
 • Ermenilerin doğuda sivil halka ve Türk ordusuna yönelik sal­dırıları üzerine İttihat—Terakki Hükümeti “Tehcir Kanunu”nu (1915) çıkararak katliamlara karışan Ermenileri Suriye ve Lübnan’a gönderdi.
 • Rusya, 3 Mart 1918’de imzaladığı Brest Litovvsk antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bırakmıştı.
 • Fakat daha sonra Kars ve çevresini Ermeniler, Ardahan ve Batum’u Gürcüler işgal etti.
 • TBMM, Osmanlı Devleti’nden kalan ve başında Kazım Karabekir Paşa’nın bulunduğu orduya hareket emri verdi.

Ermenistan Savaşı

 • TBMM, Ermeni meselesini çözmek için Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu cephesi komutanlığına tayin etti.
 • 24 Eylül 1920’de taarruza geçen Türk ordusu Ermenileri ye­nilgiye uğrattı.
 • 30 Ekim 1920’de Kars zaferi kazanıldı.

GÜMRÜ ANTLAŞMASI 3 ARALIK 1920

+TBMM ile Ermenistan arasında yapıldı.

1.  Aras Nehri—Çıldır Gölü hattı sınır olacak

2.  Kars, Sarıkamış ve Iğdır TBMM’ye verilecek

3.  Ermenistan Sevr’i tanımayacak, Misak-ı Milli’yi tanıyacak

Önemi:

 • TBMM’ye bağlı düzenli ordunun ilk başarısıdır.
 • TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır.
 • Ermeni meselesi sona erdi.

Batum Antlaşması 23 Şubat 1921

 • TBMM ile Gürcistan arasında yapıldı.
 • Artvin ve Batum çevresi TBMM’ye bırakıldı.
 • Bu antlaşmalardan kısa bir süre sonra Ermenistan ve Gür­cistan Sovyet Rusya’nın egemenliğine girdi.
 • Bu antlaşmaların yerine daha sonra Moskova ve Kars ant­laşmaları imzalandı.

B- GÜNEY CEPHESİ

 • Mondros Mütakeresi’nden sonra Adana, Antep, Maraş ve Ur-fa önce İngilizlerin işgaline uğramış, Paris Konferansından sonra Fransızlara devredilmiştir.
 • İngilizler bölge halkına yönelik baskılar yapmadıkları için cid­di bir direnişle karşılaşmadılar.
 • Fransızlar bölgeyi Ermenilerle birlikte işgal ederek ağır bas­kılar yaptılar ve sivil halka yönelik katliamlar gerçekleştirdiler. Bu durum halkın tepkisine neden oldu.
 • Sivas Kongresi’nde bölgeye komutanlar tayin edildi. Bölgede bütün halkın katıldığı bir Kuvay-ı Milliye hareketi başladı.
 • Uzun mücadelelerden sonra;
 • 11 Şubat 1920’de Maraş, 10 Nisan 1920’de Urfa, 8 Şubat 1921’de Antep kurtarıldı.
 • Fransızlar Sakarya Savaşı’ndan sonra imzalanan Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) ile Anadolu’yu terkettiler.
 • TBMM tarafından Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi”, Ur-fa’ya “Şanlı” unvanları verildi.

C- KURTULUŞ SAVAŞI VE İTALYANLAR

 • Birinci Dünya savaşı sırasında İtalya’ya gizli anlaşmayla İz­mir verilmişti.
 • Paris Konferansı’nda (18 Ocak 1919) İngilizler Akdeniz’de güçlü bir İtalya istemedikleri için İzmir’in Yunanlılara verilme­sini sağladılar. Bu olay anlaşmazlığa neden oldu.
 • İtalyanlar Muğla, Antalya ve çevresini işgal ettiler.
 • İtalyanlarla TBMM arasında ciddi bir savaş olmadı. Çünkü İtalyanların hem İngilizlerle arasının açılması hem de bu dö­nemde İtalya’da iç karışıklık olması savaş ihtimalini azalttı.
 • İtalyanlar II. İnönü savaşından sonra Anadolu’dan çekilmeye başladılar (5 Temmuz 1921) Sakarya savaşından sonra ta­mamen çekildiler.

 D- DOĞU TRAKYA’NIN İŞGALİ ve KURTULUŞU)

 • 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildi.
 • İtilaf devletleri Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek için Yunan­lıların tekrar taarrusağladılar.
 • 22 Haziran 1920’den itibaren Yunanlılar Batı Anadolu’daki bazı yerlerle birlikte Doğu Trakya’yı da işgal ettiler.
 • Boğazların işgal altında olması nedeniyle Anadolu’dan Doğu Trakya’ya yardım gönderilemedi.
 • Bölgedeki Türkler Trakya-Paşaeli Cemiyeti’nin öncülüğünde kendi imkanlarıyla mücadele ettiler.
 • Doğu Trakya, Mudanya Ateşkesi’nden (11 Ekim 1922) sonra savaş yapılmadan kurtarıldı.

BATI CEPHESİ

 • Batı cephesi, Kurtuluş Savaşının en uzun süren ve en şiddet­li savaşların yapıldığı cephesidir. Sebebi;
 • Yunan işgalinin diğerlerine göre daha kanlı olması
 • Yunan işgalinin kalıcı nitelik taşıması
 • 15 Mayıs 1919’da İzmir’i Yunanlıların işgali üzerine açılmıştır.
 • Kuvay-i Milliye birlikleri ilk kez ortaya çıktı. (Ayvalık’ta).
 • Yunanlıların 22 Haziran 1920’de saldırıya geçerek Balıkesir, Bursa, Uşak ve D. Trakya’yı işgal etmeleri üzerine Ali Fuat Paşa TBMM’den izinsiz olarak Yunanlılara karşı Gediz’de ta­arruza geçti. Ancak birliklerimiz yenilgiye uğradı.

Sonuçta;

–   Bu durum düzenli ordunun gerekliliğini ortaya çıkardı.

–   Ali Fuat Paşa görevden alınarak Moskova büyükelçiliğine gönderildi.

–   Batı cephesi ikiye ayrıldı. Asıl Batı cephesine İsmet Bey, Ba­tı cephesinin güney kısmına Refet (Bele) Paşa tayin edildi.

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI 8 KASIM 1920

Sebepleri

+ Kuvay-ı Milliye birliklerinin halktan zorla para ve yardım top­lamaları

+ Yunan ilerleyişini durduramamaları

+ Kuvay-ı Milliye komutanlarının merkezi otoriteden uzak, baş­larına buyruk hareket etmeleri

+  Bölgesel kurtuluşu hedef almaları

I. İNÖNÜ SAVAŞI 6-10 OCAK 1921

Sebepleri

1.  Yunanlıların Çerkez Ethem ayaklanması sonucu milli kuvvet­lerin birbirleriyle mücadelelerinden yararlanmak istemesi

2.  Türk ordusunun güçlenmesini engelleme düşüncesi

3.  Sevr Antlaşması’nı Türk milletine zorla kabul ettirmek iste­meleri

Sonuçları

 • Savaşı Türk ordusu kazandı
 • TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır.
 • TBMM’nin otoritesi ve halkın TBMM’ye olan güveni arttı.
 • İtilaf devletleri TBMM’yi Londra Konferansı’na çağırdılar.
 • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
 • Afganistan ile Ankara Dostluk Antlaşması imzalandı.
 • İsmet Bey generalliğe terfi etti.
 • TBMM, kazandığı güçle, Teşkilat-ı Esasiye’yi hazırladı.
 • Çerkez Ethem isyanı bastırıldı.
 • Düzenli orduya geçiş hızlandı.

LONDRA KONFERANSI 23 ŞUBAT-12 MART 1921

Katılan devletler

İngiltere –   İtalya          –     İstanbul Hükümeti

Fransa – Yunanistan    –     TBMM

(Toplanmasında Etkili Olan Devletler: Fransa-ltalya

TBMM temsilcisi                                  : Bekir Sami Bey

İstanbul Hükümeti Temsilcisi              : Tevfik Paşa

, Konferanstaki Türk Tezi                  : Misak-ı Milli

İtilaf Devletlerinin Tezi                      : Sevr Antlaşması

Londra Konferansı‘nın Toplanmasında Etkili Olan Sebepler

 • TBMM’nin doğuda Ermenileri yenilgiye uğratması  
 • Güneyde Fransızlara karşı başarı kazanılması
 • İnönü Savaşı’nda Yunanlıların yenilmesi
 • TBMM’nin Sovyet Rusya ile yakınlaşması

 İtilaf Devletlerinin Amaçları  

 • Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanması için zaman kazan­dırmak
 • Barış yolu ile Sevr antlaşması’nın şartlarını yumuşatarak ka­bul ettirmek
 • TBMM konferansa katılmazsa Türklerin barışa karşı oldukla­rı şeklinde propaganda yapmak
 • Konferansa TBMM ile birlikte İstanbul hükümetini de çağıra­rak ikilik çıkarmak

TBMM’nin Londra Konferansı‘na Katılma Sebepleri

 • TBMM’nin barış taraftarı olduğunu göstermek.
 • Mısak-ı Milli’yi dünyaya duyurmak
 • Londra Konferansında İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik ” Paşa “Sözü Türk milletinin yegane temsilcisi olan TBMM heyetine bırakıyorum” demiş, böylece itilaf devletlerinin iste­dikleri ikilik önlenmiştir.

Londra Konferansının Sonuçları

 • İtilaf devletleri TBMM’yi resmen tanıdılar.
 • TBMM ilk defa uluslararası bir kurulda varlığını gösterdi.
 • Yunan kuvvetleri zaman kazanarak yeniden toparlandılar.
 • TBMM barış yanlısı olduğunu ispatladı.
 • Misak-ı Milli dünyaya duyuruldu.

TÜRK-AFGAN DOSTLUK ANTLAŞMASI

 • 1 Mart 1921’de Moskova’da imzalandı.
  • İlk kez bir İslam ülkesi TBMM’yi tanıdı.
  • 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı, meclis kararıyla kabul edildi.

MOSKOVA ANTLAŞMASI 16 MART 1921

Türk-Rus Yakınlaşmasının Nedenleri

 • TBMM’nin doğuda Ermenilere karşı başarı kazanması
 • Fransızlara karşı güneydeki halk direnişinin etkili olması
 • Yunanlılara karşı I. İnönü zaferinin kazanılması
 • İki ülke arasında karşılıklı elçilikler açılarak iyi ilişkilerin baş­laması
 • Mustafa Kemal Paşa’nın diplomatik çabaları
 • Her iki ülkenin de düşmanlarının ortak olması
 • Sovyet Rusya’nın Anadolu’daki milli mücadeleyi kendi rejimi­ne dönüştürmek istemesi

Maddeleri

 • Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar ge­çersiz sayılacak
 • İki taraftan birinin.tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak
 • Sovyet Rusya Sevr’i reddedecek, Misak-ı Milli’yi tanıyacak
 • Kapitülasyonların kalktığını Sovyet Rusya kabul edecek
 • Rusya, TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan antlaşmaları Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla tanıyacak

ÖNEMİ

 • Batum’un verilmesi Misak-ı Milli’den ilk tavizdir.
 • Rusya, TBMM’yi tanıyan ilk Avrupa devletidir.
 • Sovyet Rusya milli mücadeleye destek vermeyi kabul etti.
 • Sovyet Rusya, Sevr antlaşmasını tanımadığını ilan etti.
 • Doğu sınırımız güvence altına alındı.

  NOT:20 Ocak 1921 ‘de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.1921 Anayasası Yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır.

II. İNÖNÜ SAVAŞI     23-31 MART 1921

Sebepleri

 • TBMM’nin Londra Konferansı’nda Sevr’i kabul etmemesi
 • Yunanlıların I. İnönü mağlubiyetinin öcünü almak istemesi
 • Türk ordusunun güçlenmeden yok edilmek istenmesi
 • İngilizlerin Yunanlıları teşvik etmesi
 • Yunanlıların işgallerini devam ettirmek istemesi

Sonuçları

 • Savaşı Türk ordusu kazandı.
 • İtalyanlar işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başladılar.          
 • Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa’ya çektiği telgrafla “Siz ora­da yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz” demiştir.
 • Yunanlılar Türkleri yenmek için daha büyük kuvvetlere ihti­yaçları olduğunu anladılar.
 • İngiltere’nin Yunanistan’a olan güveni sarsıldı.

KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI   10-24 TEMMUZ 1921

Sebepleri

 • Yunanlıların İnönü savaşlarıyla kaybettikleri prestijlerini tek­rar kazanmak istemeleri
 • Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden ortadan kal­dırma düşüncesi
 • Ankara’yı alarak TBMM’yi dağıtmak ve Sevr’i Türklere kabul ettirmek istemeleri
 • İtilaf devletlerinin desteğini yeniden kazanmak istemeleri
 • İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Yunanlıların takviye kuvvetlerle aniden saldırmaları üzerine yenilgiye uğradı. Mustafa Kemal Paşa’nın tavsiyesiyle Türk ordusu Sakarya ır­mağının doğusuna çekildi.

Sonuçları

 • Sakarya ırmağı iki ordu arasında sınır oldu.
 • Afyon, Kütahya, Eskişehir işgale uğradı.
 • İtalyanlar Anadolu’dan geri çekilme işlemini durdular.
 • Fransızlar barış yapmaktan vazgeçtiler.
  • TBMM’nin Kayseri’ye taşınması gündeme geldi.
  • Düzenli ordunun kaldırılarak Kuvay-ı Milliye’ye geçilmesi fik­ri ortaya çıktı.
  • TBMM’de tartışmalar başladı.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN BAŞKOMUTAN OLMASI

     5 AĞUSTOS 1921

 • Yunan ilerleyişini durdurmak için Mustafa Kemal Paşa’nın or­dunun başına geçmesi fikri gündeme geldi.
 • TBMM’deki milletvekillerinin çoğunluğunun isteğiyle Mustafa Kemal Paşa başkomutanlığa seçildi.
 • Savaşın kazanılması amacıyla daha hızlı kararlar alabilme­si ve uygulayabilmesi için Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM’nin bütün yetkileri üç ay süre ile verildi. (Bu yetki daha sonra uza­tıldı.)     ‘
 • Böylece Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi öncesi isti­fa ettiği askerlik mesleğine geri döndü.

TEKALİF-İ MİLLİYE KANUNU 8 AĞUSTOS 1921

 • Ordunun ihtiyacını karşılamak ve orduyu savaşlara hazırla­mak için bu kanun çıkarılmıştır.
 • Genel seferberlik uygulanmış, yiyecek, giyecek ve asker top­lanmıştır.
 • Tekalif-i Milliye emirlerini sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için İstiklal Mahkemeleri yaygınlaştırıldı.

SAKARYA SAVAŞI 23 AĞUSTOS-13 EYLÜL 1921

Sebepleri:

 • Yunanlıların Türk ordusunu kesin olarak yok ederek Anka­ra’yı işgal etmek istemeleri
 • 22 gün 22 gece savaş sürdü.
 • Mustafa Kemal Paşa, “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh da bütün vatandır vatanın her karış toprağı va­tandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz” sözünü söyledi.

Sonuçları

 • Sakarya Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
 • 1683’ten beri devam eden Türk ordusunun geri çekilişi sona erdi.
 • Milli mücadelenin son savunma savaşıdır.
 • Yunanlılar savunmaya çekilirken taarruz sırası Türklere geç­ti.
 • İtalyanlar Anadolu’dan tamamen çekildiler.
 • Fransızlarla Ankara antlaşması imzalandı.
 • TBMM ile Sovyet Rusya hakimiyetindeki Kafkas Cumhuriyet­leri arasında Kars antlaşması imzalandı.
 • Ukrayna ile dostluk anlaşması yapıldı. (2 Ocak 1922) Mosko­va Antlaşmasının hükümleri tekrarlandı)
 • TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.
 • Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı’ndaki en büyük kaybı Sa­karya Savaşı’nda oldu.
 • İtilaf devletleri Sevr’i hafifleterek kabul ettirme girişiminde bu­lundular.
 • Yunanlılar Doğu Trakya’dan İstanbul’a yapmak istedikleri saldırıdan vazgeçtiler.

KARS ANTLAŞMASI 13 EKİM 1921

 • TBMM ile Azerbaycan – Gürcistan – Ermenistan arasında imzalandı.
 • Sovyet Rusya’nın hakimiyetine giren bu cumhuriyetlerle im­zalanan, Moskova Antlaşmasının tekrarı niteliğinde bir ant­laşmadır.
 • Doğu sınırımız kesin olarak güvence altına alınmıştır.

ANKARA ANTLAŞMASI 20 EKİM 1921

Sebepleri:

 • Fransızların işgal bölgelerinde büyük bir direnişle karşılaş­maları
 • Yunanlıların Türkleri yenemeyeceklerinin anlaşılması
 • TBMM’nin Ermeni meselesini çözmesi
 • Londra Konferansı’nda İtilaf devletlerinin aralarındaki anlaş­mazlıkları giderememeleri
 • Sakarya savaşının kazanılması üzerine Fransızlar antlaşma yapmak zorunda kaldılar.

Antlaşmanın Maddeleri

 • Taraflar arasındaki savaş hali sona erecek
 • Savaş esirleri karşılıklı olarak serbest bırakılacak
 • Hatay Fransızlarda kalacak ancak burada özel bir yönetim kurulacak
 • Fransa, Sevr Antlaşması’nı tanıyacak.

Önemi:

 • Güney cephesi kapandı.
 • Hatay’ın kaybıyla Misak-ı Milli’den taviz verildi.
 • Suriye sınırı güvenlik altına alındı.
 • Güney illerimizdeki Ermeni meselesi sona erdi.
 • İlk kez bir itilaf devleti Misak-ı Milli’yi tanıdı.
 • İtilaf devletleri grubu parçalandı.

BÜYÜK TAARRUZ 26-30 AĞUSTOS 1922

Yapılan Hazırlıklar

 • Bir yıla yakın hızlı ve gizli olarak savaş hazırlıkları yapıldı.
 • Doğu ve güney cephelerinden takviye birlikler getirildi.
 • Tekalif-i Milliye Kanunu bütün yurtta uygulandı.
 • Orduya taarruz eğitimi verildi.
 • Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık süresi uzatıldı.
 • Türk ordusu 26 Ağustos 1922’de Afyon’dan taarruza geçti.
 • Afyon’dan taarruz edilmesinin sebebi,
 • Yunanlıların taarruzu Eskişehir’den beklemeleri
 • Afyon’un ulaşım ve haberleşme açısından merkezi bir konum olması

Sonuçları:

 • Yunanlılar büyük bir yenilgiye uğradı.
 • 9 Eylül’de İzmir, 18 Eylül’de Bursa düşmandan kurtarıldı.
 • Mustafa Kemal Paşa “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” sözünü söyledi.
 • Yunan başkomutanı esir alındı.
 • Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı.
 • Kurtuluş Savaşı’nın sıcak savaş dönemi bitti, diplomatik mü­cadele dönemi başladı.
 • Yunanlıların çekilmesi üzerine Türk ordusuyla İngiliz kuvvet­leri karşı karşıya geldiler.
 • İtilaf devletleri ateşkes teklifinde bulundular.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI 11 EKİM 1922

  Katılan Devletler:İngiltere – İtalya – Fransa <-> TBMM

 • Yunanlılar katılmadı.
 • Yunanistan’ı İngiltere temsil etti.
 • TBMM’nin temsilcisi ismet Paşa’dır.

Maddeleri

 • Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş hali sona erecek
 • Doğu Trakya 15 gün içinde Yunanlılarca boşaltılacak ve TBMM’ye teslim edilecek
 • TBMM, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Doğu Trak­ya’ya asker göndermeyecek ancak sekiz bin kadar jandarma kuvveti bulundurabilecek
 • İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılacak ancak barış yapılıncaya kadar İtilaf kuvvetleri İstanbul’da kalacak
 • Türk kuvvetleri barış yapılıncaya kadar Çanakkale-lzmit çiz­gisinde bekleyecek

Önemi

 • Kurtuluş savaşının silahlı mücadele bölümü sona erdi.
  • İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.
  • Osmanlı devleti hukuken sona erdi.
  • Lozan Antlaşması’na zemin hazırlandı.
  • İngiltere’de Yunan yanlısı Lyod George Hükümeti istifa etti.
  • İsmet Paşa’nın prestiji arttı.

Ya İstiklal Ya Ölüm Tema Özeti – Ders Notları YAPILAN YORUMLAR